77410 odwiedzin
 
Ogłoszenie o zakupie samochodu dostawczego typu furgon załogowego – wersja L2H1
A A A
data publikacji 03-02-2017
termin składania ofert 06-03-2017

OGŁOSZENIE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro

w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

    1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. Z o.o.

96-500 Sochaczew, Al.600-lecia 90

    2. Nazwa przedmiotu zamówienia.

dostawa  nowego  samochodu dostawczego typu furgon załogowego – wersja L2H1 dla PEC Sochaczew Sp. z o.o. w Sochaczewie

    3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2017 r. lub w drugiej kolejności 2016 r. samochodu dostawczego typu furgon załogowy w wersji L2H1 z hakiem holowniczym.  Pojazd ma posiadać homologację ciężarową oraz na dzień odbioru, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa (min.: prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz.U. z 2005 nr108 poz.908 z późn. Zm.).

Ponadto samochód musi spełniać:

  1. Silnik diesel norma emisji spalania min.  EURO 5
  2. Pojemność skokowa silnika min. 1600 cm3
  3. Moc silnika min. 120 KM
  4. Skrzynia biegowa manualna  
  5. Napęd na oś przednią
  6. Klimatyzacja  
  7. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
  8. Hak holowniczy do przyczepy z gniazdem elektrycznym
  9. Elektryczne sterowanie szyb przednich

10.  Radio

11.  Centralny zamek zdalnie kierowany w kluczyku

12.  Autoalarm

13.  immobiliser

14.  Światła do jazdy dziennej

15.  Hamulce tarczowe: wentylowane przód i tył

16.  ABS, elektroniczny system kontroli trakcji

17.  Elektroniczny system kontroli stabilności, wraz systemem wspomagania ruszania pod wzniesienia

18.  Liczba miejsc siedzących min. 6

19.  Rozstaw osi max 3500 mm

20.  Wysokość samochodu  max 2000 mm

21.  Długość przestrzeni ładunkowej min. 1900 mm, max 2300 mm

22.  Możliwość wykorzystania przestrzeni pod siedzeniami na długi ładunek

23.  Drzwi tylne otwierane pod kątem 180 stopni

24.  Drzwi boczne z oknem  przesuwane prawe

25.  Oświetlenie przestrzeni ładunkowej

26.  Koło zapasowe pełnowymiarowe

27.  Ogumienie letnie pojazdu

28.  Ogumienie zimowe pojazdu

29.  Książka serwisowa

30.  Komplet dokumentów o dopuszczeniu pojazdu do ruchu po drogach publicznych

31.  Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, w tym dokumentację na podstawie której Okręgowa Stacja Diagnostyczna wystawi Zamawiającemu zaświadczenie, na podstawie którego Zamawiający będzie uprawniony do odliczenia poniesionego podatku VAT na zakup samochodu w 100%

32.  Gwarancję minimum 2-letnią bez limitu km

33.  Gwarancję na perforację nadwozia bez limitów kilometrów: minimum 10-letnią

34.  Bezpłatne przeglądy gwarancyjne obejmujące materiały i robociznę w dwóch pierwszych latach gwarancji

35.  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości od Zamawiającego nie większej niż: 150 km

 

    4. Ofertę należy złożyć osobiście, lub pocztą w terminie do dnia 06.03.2017 r.

 

    5. Związanie z ofertą 30 dni

 

    6. Otwarcie ofert rozpocznie się od dnia 07.03.2017 r.

 

    7. Tryb postępowania rozpoznanie cenowe.

 

    8. Kryterium oceny ofert  -   cena

 

    9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  10.  OFERĘT przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym składa jednocześnie oświadczenia, że  spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie otwarto mojej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- posiadam aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  11.  OFERĘT deklaruje

- termin wykonania zamówienia

- że wszystkie dokumenty określone w punkcie 9 przedstawi po wyborze ofert, a przed  podpisaniem umowy;

- że jest świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składanie fałszywych oświadczeń.

  12.  OFERĘT oświadcza, że :

zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń w razie wybrania jego oferty, zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach  określonych w punkcie 2 i 3.

Odpowiedzi na zadane pytania

 
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość